Exhibición en Praga sobre Guamán Poma de Ayala

Junio 14, 2017

El 12 de junio de 2017, fue inaugurada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina de Praga, una exhibición de dibujos de Felipe Guamán Poma de Ayala (presumiblemente 1540-1616),  que forman parte de su monumental obra “Nueva Crónica del Perú y Buen Gobierno”.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Embajadora Liliana de Torres-Muga, en presencia del Vice-Decano de la Facultad y de numeroso público.

Seguidamente, en representación de la decana, el vicedecano, doctor Ondrej Tichyy el Director del Instituto Iberoamericano de la Universidad, doctor   Josef O’Patrný, resaltaron la importancia de la  obra del cronista autóctono Poma de Ayala, que consta de más de 1200 páginas, ilustradas con 380 dibujos, que permiten un mejor conocimiento del Perú antiguo y de los primeros años de la conquista española.

De esos 380 bocetos, 32 están recorriendo ciudades del mundo, como muestra itinerante que propicia el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.  La exposición en Praga continuará presentándose en la Universidad Carolina hasta mediados de julio de 2017.

La Universidad fue fundada en 1348, o sea unos 200 años antes del nacimiento de Poma de Ayala. El ilustre cronista durante tres décadas recorrió el extenso territorio que abarcaba el Imperio de los Incas enterándose sobre el terreno de pormenores acerca de la historia y vida de los antiguos peruanos y dibujando sus observaciones.

La intención de Guamán Poma de Ayala fue enviar al Rey de España el texto de su magistral trabajo. Se ignora si fue recibido y leído por el Monarca, Felipe III.  Lo cierto es que el manuscito apareció en la Biblioteca Real de Copenhague, Dinamarca, en 1908.

                       

Výstava v Praze: Guamán Poma de Ayala

Dne 12. června 2017 byla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zahájena výstava ilustrací Felipa Guamana Pomy de Ayala (zřejmě 1540–1616), které tvoří součást jeho velkolepého díla „Peruánská Nová kronika a Dobrá vláda“.

Úvodní slovo pronesla paní velvyslankyně Liliana de Torres-Muga za přítomnosti proděkana zastupujícího pani děkanku Filozofické fakulty, a početného publika.

Následně pan proděkan, doktor Ondřej Tichý, a vedoucí Střediska ibero-amerických studií, profesor Josef Opatrný, vyzdvihli význam díla domorodého kronikáře Pomy de Ayala, které čítá více než 1200 stran doplněných 380 ilustracemi umožňujícími lépe poznat starobylé Peru a první roky španělské kolonizace.

Dvaatřicet ze zmíněných 380 skic cestuje s podporou peruánského Ministerstva zahraničních věcí po různých městech světa jako putovní výstava. V Praze bude vystavena ke zhlédnutí na Univerzitě Karlově až do poloviny července 2017.

Univerzita byla založena roku 1348, to je o 200 let dříve než se narodil Poma de Ayala. Význačný kronikář během tří desetiletí procestoval rozsáhlé území říše Inků. Dopodrobna seznámil s historií a životem starých peruánců a zaznamenal výsledky svého pozorování.

Guamán Poma de Ayala měl v úmyslu zaslat své veledílo španělskému králi Filipu III.  Není známo, zda jej vládce Filip III. dostal a četl. S jistotou víme jen, že rukopis byl nalezen roku 1908 v Dánské královské knihovně v Kodani.

 

 Exhibition in Prague on Guamán Poma de Ayala

On June 12, 2017, an exhibition of drawings by  Felipe Guamán Poma de Ayala (presumably 1540-1616) was inaugurated at the Faculty of Philosophy and Letters of Charles University of Prague. Those drawings are part of his monumental work “New Chronicle of Peru and Good Governance.”

The opening words were given by Ambassador Liliana de Torres-Muga, in the presence of the Vice-Rector, the Dean of the Faculty and  of a large audience.

The Vice-Rector, Dr.Jan Škrha, and the Director of the Ibero-American Institute of the University, Dr.Josef Opatrný, emphasized the importance of  indigenous Poma de Ayala’s work, which consists of more than 1200 pages, illustrated with 380 drawings, enabling readers to have a better knowledge of ancient Peru and of the early years of the Spanish conquest.

Of these 380 sketches, 32 of them are touring cities of the world, as an itinerant exhibition promoted by the Ministry of Foreign Affairs of Peru. The exhibition in Prague will continue at Charles University until mid-July 2017.

The University was founded in 1348, or about 200 years before the birth of Poma de Ayala. The distinguished chronicler for three decades visited the huge territory of the Inca Empire, learning in-situ about details of history and life of ancient Peruvians and drawing his observations.

The intention of Guaman Poma de Ayala was to send to the King of Spain the text of his masterful work.  We do not know if his work was received and read by King Philip III.. The truth is that the manuscript appeared at Copenhagen’s Royal Library, Denmark, in 1908.

 

Perú en homenaje a caídos en Lídice

Junio 11, 2017

       

                                       
 
El sábado 10 de junio de 2017, con colegas del Cuerpo Diplomático, la Embajadora Liliana de Torres-Muga estuvo en  Lídice, al Oeste de Praga, para participar en el homenaje anual a quienes fueron masacrados en 1942.  En esa ocasión, hace 75 años, fuerzas nazis de ocupación dieron muerte a todos los varones mayores de 16 años y llevaron a las mujeres y niños a campos de concentración. Luego casi todos fueron exterminarlos en cámaras de gas, salvo menores de aspecto germáno, que fueron ubicados en hogares de Alemania.
 
De acuerdo con el programa, la Embajadora depositó una corona de flores, con los colores de nuestra Bandera, en el Parque de la Memoria construido después de la segunda guerra mundial.   El discurso de orden estuvo a cargo de la Vicepresidenta del Senado, doctora Miluse Horska, quien hizo aprecio de la presencia del Perú en esa significativa ceremonia.
1
                                

Peru vzdává úctu památce padlých v Lidicích

V sobotu 10. června 2017 spolu s kolegy s diplomatického sboru velvyslankyně Liliana de Torres-Muga navštívila Lidice, nacházející se západně od Prahy, aby se zúčastnila každoročního uctění památky vyhlazení v roce 1942. Při této příležitosti, před 75 lety, nacistické okupační síly zabily všechny muže starší 16 let a ženy s dětmi převezly do koncentračních táborů. Následně téměř všichni zahynuli v plynových komorách, kromě těch nejmenších s germánským vzhledem, kteří byli umístěni do německých rodin.

Podle programu paní velvyslankyně položila věnec v barvách peruánské vlajky v parku Památníku Lidice, vybudovaném po druhé světové válce. Hlavní slovo pronesla první místopředsedkyně Senátu, paní Miluše Horská, která ocenila přítomnost Peru při tomto významném slavnostním aktu.

 

Peru in homage to those fallen in Lidice

On Saturday, June 10, 2017, with colleagues of the Diplomatic Corps, Ambassador Liliana de Torres-Muga was in Lídice, West of Prague, to participate in the annual tribute to those who were masacrated in 1942.  On that occasion, 75 years ago, Nazi occupying forces killed all males over 16 years old and took women and children to concentration camps. Afterwards, almost all of  them were extermiunated in gas chambers, except for German looking minors, who were housed in Germany.

According to the program, the Ambassador deposited a wreath, with the colors of our Flag, in a Memorial Park built after the Second World War. The keynote speech was given by the Vice President of the Senate, doctor Miluse Horska, who appreciated the presence of Peru in this significant ceremony.

Premios a estudiantes checos de castellano

Junio 9, 2017

Invitada por el Gymnázium Ludka Pika (escuela secundaria) de la ciudad de Pilsen, a unos 80 kilómetros al Oeste de Praga, la Embajadora Liliana de Torres/Muga asistió el 8 de junio a la ceremonia de clausura del curso de lengua castellana, período 2016-2017.

En esa ocasión, luego de alternar con directivos y la profesora del curso, Margarita Gianino (peruana) así como con los  treinta estudiantes, la Embajadora hizo entrega de varios libros del Premio Nobel Mario Vargas Llosa.

Ocenění českých studentů španělštiny

Na základě pozvání gymnázia Luďka Pika v Plzni, městě asi 80 kilometrů západně od Prahy, se velvyslanykně Liliana de Torres-Muga zùčastnila 8. června slavnostního ukončení kurzu španělštiny ve šklolním roce 2016–2017.

Při této příležitosti, poté, co se paní velvyslankyně setkala s vedením školy, s vyučující kurzu Margaritou Gianino (peruánkou) a s třicítkou studentů, věnovala studentům několik knih od nositele nobelovy ceny Maria Vargase Llosy.

 

Awards for Czech students of Spanish Language

Invited by the Gymnázium Ludka Pika (High School) of the city of Pilsen, about 80 kilometers West of Prague, on June 8 Ambassador Liliana de Torres-Muga attended the closing ceremony of the Spanish language course, period 2016-2017. .

On that occasion, after alternating with members of the governing board and the teacher of the Spanish course, Margarita Gianino (Peruvian), as well as with the 30 students, the Ambassador de.livered several books of Nobel Prize winner Mario Vargas Llosa

Niña peruana galardonada en exhibición infantil de Bellas Artes

Junio 2, 2017

 

 

La niña peruana Gabriela Pereira Ramírez, de 5 años de edad, ha sido galardonada en Lidice por la 45ª Exhibición Infantil de Bellas Artes, entre 26,690 concursantes, de 83 países. Este año fueron premiados 1,289 participantes, es decir menos de un 5% de competidores.

Dicho evento tiene lugar anualmente en la Galería de Lídice, como reacción por las atrocidades perpetradas en esa ciudad checa en 1942, por fuerzas nazis de ocupación. Los trabajos infantiles se exponen este año en la Galería durante varias semanas, desde el 2 de junio de 2017. La Embajadora Liliana Torres-Muga fue invitada a la inauguración.

El tema seleccionado para los dibujos fue “Viajes”, debido a que 2017 ha sido declarado por Naciones Unidas como el “Año Internacional del Turismo para el Desarrollo Sostenible”.  La bonita pintura de Gabriela consiste en un paisaje, con una aeronave surcando el cielo.

En fecha próxima, esa distinción será entregada a Gabriela por la Embajada checa en Lima.

 

Peruánská dívenka dostala vyznamenání na dětské výtvarné výstavě

Pětiletá peruánská dívenka Gabriela Pereira Ramírez získala ocenění v Lidicích na 45. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy, a to mezi 26 690 dalšími účastníky z 83 zemí. Letos bylo oceněno 1 289 účastníků, to znamená méně než 5 % ze soutěžících.

Zmíněná aktivita se koná každoročně v Lidické galerii jako reakce na kruté činy spáchané na tomto místě v roce 1942 nascistickými okupačními silami. Dětské výtvory budou letos vystaveny na několik týdnů, počínaje 2. červnem 2017. Velvyslankyně Liliana Torres-Muga byla pozvána na slavnostní otevření výstavy.

Pro kresby bylo zvoleno téma „cestování“, protože rok 2017 Organizace Spojených národů vyhlásila „Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj“. Gabrielin krásný obrázek znázorňuje krajinu s letounem brázdícím oblohu.

V brzké době Gabriele předá vyznamenání české velvyslanectví v Limě.

 
Peruvian girl awarded in children’s exhibition of Fine Arts
 
Peruvian girl Gabriela Pereira Ramírez, 5 years old, has been awarded by Lidice’s 45th  Children’s Exhibition of Fine Arts, among 26,690 contestants, from 83 countries. This year, 1,289 prizes were given, that means, to less than 5% of competitors.
 
Such an event takes place annually at Lídice’s Gallery, as a reaction for the atrocities perpetrated in that Czech city in 1942 by Nazi occupying forces. The children’s works are exhibited this year in the Gallery from June 2, 2017, during several weeks.  Ambassador Liliana Torres-Muga was invited to the inauguration. 
 
The theme selected for the drawings was “Travel”, because 2017 has been declared by the United Nations as the “International Year of Tourism for Sustainable Development”. Gabriela’s beautiful painting consists of a landscape, with an aircraft crossing the sky.
 
This distinction will be shortly presented to Gabriela, by the Czech Embassy in Lima.

 

 

Nueva Ley de Migraciones en el Perú

Mayo 25, 2017

El  1 de marzo de 2017, entró en vigencia el Decreto Legislativo 1350,  Nueva Ley de Migraciones del Perú. Días después, el 27, se promulgó su Reglamento.

Esta nueva ley asegura los derechos y deberes de las personas extranjeras en el Perú. Impulsa el turismo, la cooperación, actividades económicas formales, la regularización migratoria, la unión familiar.

Los inversionistas podrán permanecer en el Perú hasta 365 días, prorrogables, y con múltiples entradas y salidas.  Cabe precisar, de otro lado, que, a diferencia de la ley anterior, ahora ciudadanos extranjeros están facultados a suscribir contratos con el gobierno, para prestación de servicios en el sector público.

Otra novedad: Quienes tengan su visa vencida ya no tendrán que salir del Perú para renovarla. Los trámites pueden efectuarse ahora dentro del territorio nacional.

Para mayores informaciones, se puede acceder a este portal en la internet:

www.migraciones.gob.pe

Cabe resaltar que los nacionales checos no requieren de visa para ingresar al Perú en calidad de turistas, por un período de noventa días, prolongables.